• Tăng cỡ font chữ
  • Font chuẩn
  • Giảm cỡ font

2012-04-14_GioiTreTK10ngayvaoThanh

Album này chứa đựng 121 ảnh (3 trang's - xin chọn số trang xem tiếp.).

<   1   2   3   >
0STA2.jpg0STA1.jpgIMG_0401.JPGIMG_0402.JPGIMG_0403.JPG
IMG_0404.JPGIMG_0405.JPGIMG_0406.JPGIMG_0407.JPGIMG_0408.JPG
IMG_0410.JPGIMG_0411.JPGIMG_0412.JPGIMG_0413.JPGIMG_0414.JPG
IMG_0418.JPGIMG_0419.JPGIMG_0420.JPGIMG_0421.JPGIMG_0422.JPG
IMG_0423.JPGIMG_0424.JPGIMG_0425.JPGIMG_0426.JPGIMG_0427.JPG
IMG_0429.JPGIMG_0430.JPGIMG_0431.JPGIMG_0432.JPGIMG_0433.JPG
IMG_0434.JPGIMG_0435.JPGIMG_0436.JPGIMG_0437.JPGIMG_0438.JPG
IMG_0439.JPGIMG_0440.JPGIMG_0441.JPGIMG_0442.JPGIMG_0443.JPG
IMG_0444.JPGIMG_0445.JPGIMG_0446.JPGIMG_0447.JPGIMG_0448.JPG
IMG_0449.JPGIMG_0450.JPGIMG_0451.JPGIMG_0452.JPGIMG_0453.JPG
<   1   2   3   >

Thông điệp - Lời hằng sống

Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con”  (Tv 119:111)
Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13:35)